Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kamus percakapan sehari-hari mandarin

Like to Learn Chinese More Easily?Anyone can learn Chinese here with structured video coursesHi, "wo hen xiang ni, qin ai de" (????????.)

Ni zai kan she me mean what are you doing? apa yang sedang anda lakukan
Ni hen lihai takhe mean You’re clever brother = anda pandai kakak (laki-laki)
Wo zai zu fan mean saya sedang masak + i am cooking
Wo pu siau de mean aku bingung = i am confused
Wo yao ze fan mean aku mau makan = i’m eating
cen te ma? mean really? = sungguh kah?

kata dasar nya dari cen te = sungguh

kata “ma” adalah imbuhan seperti “kah” dalam bahasa Indonesia

xie xie artinya thankyou

pu ke chi artinya you’re welcome

'wo pu sang sin'  / 'wo bu xiang xin'gt artinya aku ga percaya

What is Ni hai zai ma mean in english = are you there?

wan pan = kerja malam

Wo yau si cau mean I wanna take a bath, saya ingin mandi

bagaimana mengatakan anda sangat cantik / tampan dalam bahasa mandarin?

how to say you are beautiful, you are handsome, you are good looking in mandarin?

ni hen pyau liang = anda sangat cantik
Ni hen suai = anda sangat tampan

 

 

kamus mandarin english
#tag kamus mandarin mainland sederhana percakapan daily